Community Managed Micro Insurance

Andhra Pradesh


SlNo.mndnameUser Name
1 Kowthalambm_kowthalam
2 Kowthalamkowthalambm17
3 Kosigibm_kosigi
4 Mantralayambm_mantralayam
5 Nandavarambm_nandavaram
6 C.belagalbm_cbelagal
7 Gudurbm_gudur
8 Kurnoolbm_kurnool
9 Nandi Kotkurbm_nandikotkur
10 Pagidyalabm_pagidyala
11 Kothapallebm_kothapalle
12 Atmakurbm_atmakur
13 Srisailambm_srisailam
14 Velgodubm_velgodu
15 Pamulapadubm_pamulapadu
16 Jupadu Bungalowbm_jupadubungalow
17 Midthurbm_midthur
18 Orvakalbm_orvakal
19 Kallurbm_kallur
20 Kodumurbm_kodumur
21 Gonegandlabm_gonegandla
22 Yemmiganurbm_yemmiganur
23 Pedda Kaduburbm_peddakadubur
24 Adonibm_adoni
25 Holagundabm_holagunda
26 Alurbm_alur
27 Asparibm_aspari
28 Devanakondabm_devanakonda
29 Krishnagiribm_krishnagiri
30 Veldurthibm_veldurthi
31 Bethamcherlabm_bethamcherla
32 Panyambm_panyam
33 Gadivemulabm_gadivemula
34 Bandi Atmakurbm_bandiatmakur
35 Nandyalbm_nandyal
36 Mahanandibm_mahanandi
37 Sirvelbm_sirvel
38 Rudravarambm_rudravaram
39 Allagaddabm_allagadda
40 Chagalamarribm_chagalamarri
41 Uyyalawadabm_uyyalawada
42 Dornipadubm_dornipadu
43 Gospadubm_gospadu
44 Koilkuntlabm_koilakuntla
45 Banaganapallebm_banaganapalle
46 Sanjamalabm_sanjamala
47 Kolimigundlabm_kolimigundla
48 Owkbm_owk
49 Peapallybm_peapally
50 Dhonebm_dhone
51 Tuggalibm_tuggali
52 Pattikandabm_pattikonda
53 Maddikera Eastbm_maddikera
54 Chippagiribm_chippagiri
55 Halaharvibm_halaharvi